Plán práce školního roku 2021/2022

Rocni-plan-prace-2021-2022

Nový školní vzdělávací program

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci

níže Vás informuji o hlavních změnách ve vzdělávacím programu školy. Celé znění je k dispozici  pod odkazem: Svp-zv-zakladni-skoly-ostrava-nadrazni-117-p-o-platny-od-1-9-2021

Vzdělávací program je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. Dle nového ŠVP musí školy zahájit vzdělávání v jednom ze dvou termínu, a to k 1. 9. 2021 resp. k 1. 9. 2022. My jsme se rozhodli provést úpravy tak, abychom mohli pracovat dle nového ŠVP od 1. 9. 2022.

Vzhledem k návaznosti na stávající ŠVP budou ve školním roce 2021/2022 podle nového ŠVP pracovat žáci 4. a 6. ročníků a ostatní ročníky dle stávajícího ŠVP s tím, že v rámci disponibilních hodin  budeme žákům nabízet povinný volitelný předmět informatika tak, abychom ve školním  roce 2022/2023 kontinuálně navázali na výuku informatiky, jelikož od 1. 9. 2022 musí být dle nového ŠVP vzdělávány všechny ročníky školy.

Hlavní změny v RVP (a začleněné do našeho ŠVP) jsou začleněny do   digitálního vzdělávání, které se bude prolínat po celou školní docházku s tím, že  od 4. ročníku základní školy je povinně zařazen předmět informatika.

 Níže jsou uvedeny základní změny našeho nového ŠVP vůči původnímu ŠVP školy:

 1. Začlenění předmětu INFORMATIKA do učební osnovy od 4. ročníku na úkor disponibilních hodin následovně:
  1. na 1. stupni na úkor předmětů ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (přírodověda a vlastivěda) tak, aby nebyla snížena časová dotace hlavních předmětů (český jazyk, matematika)
  2. na 2. stupni na úkor volitelných předmětů tak, aby nedošlo k redukci ostatních vzdělávacích oblastí.
  3. Začlenění digitálních kompetencí do jednotlivých vzdělávacích oblastí.
  4. V profilaci školy odstupujeme od nabídky sportovních tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy, ale spolupráci na sportovních aktivitách máme v ŠVP zakotvenou.
  5. Změny výstupů školního vzdělávacího programu v předmětech:
 • Informatika
 • Německý jazyk
 • Občanská výuka
 • Výtvarná výchova
 • Hudební výchova
 • Prvouka
 • Přírodověda
 • Vlastivěda
 • Fyzika
 • Chemie
 • Zeměpis
 • Přírodopis

Nepřehlédněte!

Účty žáků v prostředí OFFICE 365

Vážení rodiče,

pro lepší komunikace mezi učiteli a žáky jsme nově zřídili všem žákům od 1. do 9. Třídy účty    v prostředí Office 365. Bezplatné služby v rámci těchto účtů budeme využívat po zbytek školní docházky.

V rámci této služby Microsoftu pro školy má každý žák v rámci svého účtu k dispozici svůj školní email ( ve tvaru jméno.příjmení @zsnadrazni.eu, heslo pro první přístup Covid.2020 ) a online přistup ke cloudovým aplikacím Word, Excel, PowerPoint, OneDrive a dalším.

Vše funguje za předpokladu, že se žáci vždy správně přihlásí a jsou připojení k internetu.             Odkaz pro přihlášení do Office 365 naleznete zde https://www.office.com/

Po aktivaci účtu denně sledujte zprávy, které vám přicházejí do outlooku!

Úvodní informace k práci v Office 365 jsou ke stažení ZDE.

Ukládání souborů do cloudového úložiště je popsáno ZDE.

Věřím, že nám zavedení komunikace v rámci Office 365 pomůže v efektivnější komunikaci.

Co je Office 365 se dočtete Zde

eKnihovna

Dovolujeme si Vás informovat, že žáci i rodiče si mohou bezpečně půjčovat e-knihy na eKnihovna.cz. V nabídce je více jak 1000 titulů zdarma viz. https://www.eknihovna.cz/eknihy-zdarma/

Informujeme

Podmínky stravování během nemoci žáka

V době nemoci nemají žáci nárok na stravování ve školní jídelně. Rodiče si oběd mohou vyzvednout pouze první den nemoci. Další dny se mohou stravovat za plné náklady na přípravu oběda, tj. 65Kč + 60Kč čip a oběd si sami objednají. Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, zabezpečuje školní jídelna stravování pro žáky a studenty pouze v době jejich pobytu ve škole.

 

  

Co nabízíme?

Sport

Naše škola si klade dlouhodobě za cíl podporu sportovních aktivit žáků v jejich volném čase. V roce 1999 byla otevřena první sportovní třída se zaměřením na házenou. V nedávné době naši žáci úspěšně reprezentovali školu v Prague Cup a Sareza Cup. v současnosti získáváme úspěchy např. v Polanka-CUPu. V mažoretkovém sportu jsou úspěšné naše žákyně. Mezi největší úspěchy patří titul II. vicemistra ČR ve velké formaci mix pro Natálii Paprčkovou a Markétu Kotalovou v juniorské kategorii, které se konalo v květnu 2018 v Náchodě, odkud děvčata postoupila na ME v chorvatské Crikvenici konané v červnu 2018. Děvčata zde získala titul II. vicemistra Evropy. Úspěchy našich boxerů je možné zjistit na stránkách Boxerské akademie 

Předpoklad je každoročně otvírat jednu sportovní třídu od prvního ročníku.

Žáci prvního stupně mají možnost navštěvovat  pestrou nabídku sportovních kroužků – fotbal, sportovní hry, gymnastiku, volejbal, box a nově od ledna 2019 jsme zapojeni do projektu Sport pro všechny. Box  je pod vedením zkušených profesionálních trenéru z Boxing club Ostrava a navíc, žáci školy mohou být na základě svých vynikajících tréninkových výsledků vybráni do boxerské akademie, kde mohou čerpat nadstandartní výhody v podobě vybavení na box, sportovních kempů aj.

 "Sportuj ve škole" na ZŠ Nádražní!!

Projekt Asociace školních sportovních klubů, který běží od ledna na naší škole, učí děti základům oblíbených sportů. Vedoucí kroužků- učitelé školy vedou školáky a školačky k pohybu pomocí nejrůznějších her, opičích drah a dalších zábavných sportovních aktivit. Děti u nás mohou po vyučování děti navštěvovat jednou týdně "fotbálek", sportovní hry a klub mažoretek.

Cizí jazyky

Od prvního ročníku vyučujeme jazyk anglický. Od sedmého ročníku vyučujeme druhý cizí jazyk -  jazyk německý.

 

Spolupráce s rodiči

Velmi nám záleží na dobré spolupráci a porozumění s Vámi, rodiči. K vašemu informování slouží žákovská knížka, systém Bakaláři, (online),   k podrobnějším informacím jsou určeny třídní schůzky a konzultace v určených termínech. Během školního roku se mohou rodiče informovat ve škole kdykoliv, návštěvu je však třeba domluvit s učiteli předem.

Letní školní družina

Pro žáky školy je během letních prázdnin zajištěna po CELOU DOBU letní školní družina, kdy děti tráví pod pedagogickým dohledem tematicky zameřené týdenní turnusy ( výlety po okolí, výlety mimo Ov, sport. akce,  aj.)

 

Domácnost

je dalším volitelným předmětem žáků 7. a 8. nesportovních tříd, jejímž cílem je seznámit žáky se základy stolování, přípravou jednoduchých pokrmů, etiketou při různých příležitostech, vedením a ekonomikou domácnosti a podobně. Děti se tak učí organizovat a plánovat si různé druhy práce v domácnosti, které pak realizují jednotlivě či ve skupinkách. Důtležitou součástí výuky je také hodnocení a sebehodnocení, které vede každého jedince k odpovědnosti a kvalitě odvedené práce. Při každé činnosti je také kladen důraz na dodržování základních bezpečnostních a hygienických pravidel v domácnosti.

 

Informatika

Škola je vybavena třemi kvalitními počítačovými učebnami, což umožňuje všem žákům seznámení s výpočetní technikou a využití vyukových programů v hodinách. Samozřejmostí je interaktivní tabule v každé tříde i odborných učebnách a využití moderních programů a aplikací v tabletech, které jsou nedílnou součástí vyučovacích předmětů.

 

Výchova k ochraně přírody

Zaměřujeme se také na ekologickou a environmentální výchovu, které pomáhají žákům získat vztah k přírodě, krajině a veškerému dění kolem nás. Každoročně pořádáme Den Země. Děti mají možnost si vyzkoušet ruční výrobu papíru, vytváří programy, týkající se ochrany přírody atd. Velkému zájmu se těší rovněž Papírové týdny, kdy žáci soutěží ve sběru papíru.V této oblasti spolupracujeme s pražskou neziskovou organizací TEREZA.

 

Zájmová činnost

Snažíme se rozšiřovat nabídku kroužků po vyučování, aby děti mohly využívat svůj volný čas jinak, než vysedáváním před vchody domů.

Zároveň probíhá projekt pro předškolní děti Metoda dobrého startu, který je zaměřen na adaptaci dětí MŠ na ZŠ.

Aktuálně nabízíme dětem po vyučování kroužky sportovní ( několik druhů), Šití, Výtvarný, Recy věci, Tanec, Hodiny počítačové gramotnosti atd.

 

Doučování

Doučování probíhá přímo ve škole. Pomáháme dětem při přípravě na výuku a vždy klademe důraz na jejich individuálních potřeby ve vzdělávání. 

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00