Zahájení školního roku 2020/2021 a roční plán práce

Zahájení proběhne 1.9.2020 od 8.00

  • 1. třídy - 1 vyučovací hodina a pí následují třídní schůzky
  • 2. - 9. třídy - 1. vyučovací hodina

Náhradní klasifikace a opravné zkoušky:

  • žáci konající opravné zkoušky případně zkoušky pro náhradní klasifikaci se mohou zúčastnit konzultací - nutné dohodnout se zaměstnanci ŠPP (tel:702 166 901)
  • výpis ze školského zákona: §52, odst.3 - nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku.                                                                               §53, odst.3 -  žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl
  • termíny zkoušek jsou stanoveny ředitelem školy zpravidla od 25.8 do 31.8.
Termíny prázdnin a třídních schůzek najdete zde: Rocni-plan-prace-2020-2021

Nepřehlédněte!

Účty žáků v prostředí OFFICE 365

Vážení rodiče,

pro lepší komunikace mezi učiteli a žáky jsme nově zřídili všem žákům od 1. do 9. Třídy účty    v prostředí Office 365. Bezplatné služby v rámci těchto účtů budeme využívat po zbytek školní docházky.

V rámci této služby Microsoftu pro školy má každý žák v rámci svého účtu k dispozici svůj školní email ( ve tvaru jméno.příjmení @zsnadrazni.eu, heslo pro první přístup Covid.2020 ) a online přistup ke cloudovým aplikacím Word, Excel, PowerPoint, OneDrive a dalším.

Vše funguje za předpokladu, že se žáci vždy správně přihlásí a jsou připojení k internetu.             Odkaz pro přihlášení do Office 365 naleznete zde https://www.office.com/

Po aktivaci účtu denně sledujte zprávy, které vám přicházejí do outlooku!

Úvodní informace k práci v Office 365 jsou ke stažení ZDE.

Ukládání souborů do cloudového úložiště je popsáno ZDE.

Věřím, že nám zavedení komunikace v rámci Office 365 pomůže v efektivnější komunikaci.

Co je Office 365 se dočtete Zde

Aktuální informace

  • Nahlédněte do záložky Stránky tříd, kde se dozvíte aktuality ze třídy Vašeho dítěte. :)
  • Na stejné záložce najdete učivo k procvičování v době uzavření školy.

Pravidla participativního rozpočtu pro náš obvod  naleznete ZDE:Pravidla-participativniho-rozpoctu

 

 

eKnihovna

dovolujeme si Vás informovat, že žáci i rodiče si mohou bezpečně půjčovat e-knihy na eKnihovna.cz. V nabídce je více jak 1000 titulů zdarma viz. https://www.eknihovna.cz/eknihy-zdarma/

Informujeme

Podmínky stravování během nemoci žáka

V době nemoci nemají žáci nárok na stravování ve školní jídelně. Rodiče si oběd mohou vyzvednout pouze první den nemoci. Další dny se mohou stravovat za plné náklady na přípravu oběda, tj. 65Kč + 60Kč čip a oběd si sami objednají. Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, zabezpečuje školní jídelna stravování pro žáky a studenty pouze v době jejich pobytu ve škole.

 

  

Co nabízíme?

Sport

Naše škola si klade dlouhodobě za cíl podporu sportovních aktivit žáků v jejich volném čase. V roce 1999 byla otevřena první sportovní třída se zaměřením na házenou. V nedávné době naši žáci úspěšně reprezentovali školu v Prague Cup a Sareza Cup. v současnosti získáváme úspěchy např. v Polanka-CUPu. V mažoretkovém sportu jsou úspěšné naše žákyně. Mezi největší úspěchy patří titul II. vicemistra ČR ve velké formaci mix pro Natálii Paprčkovou a Markétu Kotalovou v juniorské kategorii, které se konalo v květnu 2018 v Náchodě, odkud děvčata postoupila na ME v chorvatské Crikvenici konané v červnu 2018. Děvčata zde získala titul II. vicemistra Evropy. Úspěchy našich boxerů je možné zjistit na stránkách Boxerské akademie 

Předpoklad je každoročně otvírat jednu sportovní třídu od prvního ročníku.

Žáci prvního stupně mají možnost navštěvovat  pestrou nabídku sportovních kroužků – fotbal, sportovní hry, gymnastiku, volejbal, box a nově od ledna 2019 jsme zapojeni do projektu Sport pro všechny. Box  je pod vedením zkušených profesionálních trenéru z Boxing club Ostrava a navíc, žáci školy mohou být na základě svých vynikajících tréninkových výsledků vybráni do boxerské akademie, kde mohou čerpat nadstandartní výhody v podobě vybavení na box, sportovních kempů aj.

 "Sportuj ve škole" na ZŠ Nádražní!!

Projekt Asociace školních sportovních klubů, který běží od ledna na naší škole, učí děti základům oblíbených sportů. Vedoucí kroužků- učitelé školy vedou školáky a školačky k pohybu pomocí nejrůznějších her, opičích drah a dalších zábavných sportovních aktivit. Děti u nás mohou po vyučování děti navštěvovat jednou týdně "fotbálek", sportovní hry a klub mažoretek.

Cizí jazyky

Od prvního ročníku vyučujeme jazyk anglický. Od sedmého ročníku vyučujeme druhý cizí jazyk -  jazyk německý.

 

Spolupráce s rodiči

Velmi nám záleží na dobré spolupráci a porozumění s Vámi, rodiči. K vašemu informování slouží žákovská knížka, systém Bakaláři, (online),   k podrobnějším informacím jsou určeny třídní schůzky a konzultace v určených termínech. Během školního roku se mohou rodiče informovat ve škole kdykoliv, návštěvu je však třeba domluvit s učiteli předem.

Letní školní družina

Pro žáky školy je během letních prázdnin zajištěna po CELOU DOBU letní školní družina, kdy děti tráví pod pedagogickým dohledem tematicky zameřené týdenní turnusy ( výlety po okolí, výlety mimo Ov, sport. akce,  aj.)

 

Domácnost

je dalším volitelným předmětem žáků 7. a 8. nesportovních tříd, jejímž cílem je seznámit žáky se základy stolování, přípravou jednoduchých pokrmů, etiketou při různých příležitostech, vedením a ekonomikou domácnosti a podobně. Děti se tak učí organizovat a plánovat si různé druhy práce v domácnosti, které pak realizují jednotlivě či ve skupinkách. Důtležitou součástí výuky je také hodnocení a sebehodnocení, které vede každého jedince k odpovědnosti a kvalitě odvedené práce. Při každé činnosti je také kladen důraz na dodržování základních bezpečnostních a hygienických pravidel v domácnosti.

 

Informatika

Škola je vybavena třemi kvalitními počítačovými učebnami, což umožňuje všem žákům seznámení s výpočetní technikou a využití vyukových programů v hodinách. Samozřejmostí je interaktivní tabule v každé tříde i odborných učebnách a využití moderních programů a aplikací v tabletech, které jsou nedílnou součástí vyučovacích předmětů.

 

Výchova k ochraně přírody

Zaměřujeme se také na ekologickou a environmentální výchovu, které pomáhají žákům získat vztah k přírodě, krajině a veškerému dění kolem nás. Každoročně pořádáme Den Země. Děti mají možnost si vyzkoušet ruční výrobu papíru, vytváří programy, týkající se ochrany přírody atd. Velkému zájmu se těší rovněž Papírové týdny, kdy žáci soutěží ve sběru papíru.V této oblasti spolupracujeme s pražskou neziskovou organizací TEREZA.

 

Zájmová činnost

Snažíme se rozšiřovat nabídku kroužků po vyučování, aby děti mohly využívat svůj volný čas jinak, než vysedáváním před vchody domů.

Zároveň probíhá projekt pro předškolní děti Metoda dobrého startu, který je zaměřen na adaptaci dětí MŠ na ZŠ.

Aktuálně nabízíme dětem po vyučování kroužky sportovní ( několik druhů), Šití, Výtvarný, Recy věci, Tanec, Hodiny počítačové gramotnosti atd.

 

Doučování

Doučování probíhá přímo ve škole. Pomáháme dětem při přípravě na výuku a vždy klademe důraz na jejich individuálních potřeby ve vzdělávání. 

 

Preventivní program

Minimální preventivní program

Školní metodik prevence: Mgr. Nina Ostružková

Školní metodik prevence (ŠMP) společně s výchovným poradce (VP) řídí a koordinují činnost v oblasti prevence rizikového chování žáků ve škole i mimo školu, sledují podmínky a situaci ve škole z hlediska rizik výskytu sociopatologických jevů a použítím vhodných forem a metod (rozhovory, dotazník, besedy síky apod.) podporují včasné zachycení ohrožených děti. ŠMP vypracovává minimální preventivní program (MPP). ŠMP i VP poskytují poradenskou službu žákům i rodičům, spolupracují s TU.

ŠMP spolupracuje se školskými a sociálními SPC, OSPOD, DD) a dalšími specializovanými pracovišti (PČR, MP, Renarkon).

MPP jako základní nástroj prevence na škole koordinuje realizaci preventivních aktivit podle aktuálních potřeb školy. Zaměřuje se na osobnostní a sociální rozvoj žáků a výcvik v sociálně komunikativních dovednostech s cílem vést k pozitivnímu klimatu školy a minimalizovat kázeňské problémy žáků ve škole i mimo školu.

ŠMP lze kontaktovat vě
konzultačních hodin (úterý, středa 13:00 - 14:00), po dohodě i mimo. U ŠMP jsou kkontakty poradenských, pomáhajících a specializovaných pracovišť poskytujících služby pro osoby v krizi či ohrožené osoby.

Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení
Využívá spolupráce s PPP, SPC, Městským soudem Ostrava, PČR, MP, OPD, DD a specializovanými pracovišti např. Renarkon.


Program proti šikaně zde.

Školská rada

Členové školské rady

z řad pedagogických pracovníků:
Mgr. Dagmar Dittrichová
Mgr. Radmila Jeřábková


z řad zákonných zástupců nezletilých a zletilých dětí:

Daniela Musialková

Markéta Lipowczan


z řad zástupců zřizovatele:
Bc. Marie Václavková
Ing. Aleš Grym 
  

Činnost školské rady § 168 (1) Školská rada a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách, e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Jednací řád k nahlédnutí zde

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00