Aktuální projekty

Realizace investice Národního plánu obnovy  - Prevence digitální propasti

více viz: Vzor-publicity-cil-173-prevence-digitalni-propasti

 

Školní asistent pro ZŠ Ostrava, Nádražní 117, p.o.

Od 1.9.2023 je škola zapojena do projektu Školní asistent pro ZŠ Ostrava, Nádražní 117, p.o.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/studentů/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání veřejnosti.

V rámci projektu s r.č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0007811 získala škola dotaci ve výši 1 377 766,00 Kč, kterou může čerpat v období od 1.9.2023 do 31.8.2025

 

Podpora škol  se sociálně znevýhodněnými žáky

Od 1.9.2022 do 31.8.2025 je škola realizátorem projektu z výzvy MŠMT na Podporu škol se sociálně znevýhodněnými žáky, a to v projektu Podpora ško se sociálně znevýhodněnými žáky - ZŠ Ostrava, Nádražní 117 s r.č. 0004/PODSKOL/2022

  • požadovaná dotace: 8 325 401,- Kč

banner: Banner-1

 

PREVENCE PŘEDČASNÝCH ODCHODŮ ZE VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ OSTRAVA

  • r.č. CZ 03.02.01/00/22 029/0001986

Projekt z operačního programu  Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem Zaměstnanost plus realizuje Statutární město Ostrava, kde škola figuruje v pozici partnera. Projekt je zaměřen na podporu žáků ohrožených školní neúspěšností.

Doba trvání: 1.9.2023 - 30.6.2025

 

 Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II. 

       vice zde: www.map.ostrava.cz

       Na_web_skoly_male

ZŠ NÁDRAŽNÍ

Název projektu: ZŠ Nádražní

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004050

Popis projektu: Cílem projektu je rekonstrukce a dovybavení odborných učeben základní školy Ostrava, Nádražní 117. Bude se jednat o dvě PC učebny, učebnu prvouky, fyziky, chemie, poradenského a kariérového pracoviště, školní kuchyňky, učebny pracovních činností, jazykové učebny, učebny přírodopisu a zeměpisu. Dále bude upraveny toalety tak, aby byly bezbariérové. Dobudována bude vnitřní konektivita, bude vysázena zeleň a instalovány lavičky.

„Projekt je realizován zřizovatelem školy, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz“

  •  Logo Talentova

webové stránky projektu : www.talentova.cz

FB projektu:  https://www.facebook.com/InkluzeOstrava

Ukončené projekty

 

 

  • Národní plán obnovy pro školy

 

Škola získala neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu - Nástroje pro oživení a odolnost:

 

  • prevence digitální propasti ve výši 491 000,-Kč,
  • digitální učební pomůcky ve výši 347 00,-Kč,
  • doučování ve výši 178 750,- Kč.
  • Finanční zdrojem pro tyto finanční prostředky jsou prostředky fondu Evropské unie - Next Generation EU.

 

 Plakat

 

 Narodni-plan-obnovy-skoly-plakat

 

 

 

Rozvoj Základní školy Ostrava, Nádražní 117 III, příspěvková organizace

 

 

Od 1.9.2019 probíhárealizaci projektu „Rozvoj Základní školy Ostrava, Nádražní 117 II, příspěvková organizace“ s r.č,  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022632

 

doba trvání projektu je stanovena na období 1.9.2021 – 30.6.2023.

 

Rozpočet 714 250,-,-Kč.

 

Program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP

 

Rrp1-ov

 

 

Řemesla

Statutární město Ostrava podpořila školní projekt Řemesla. Jeho cílem je zvýšit povědomí žáků o technické historii i současnosti Ostravska a blízkého okolí a současně rozvíjet technické myšlení spolu s manuální zručností žáků.

Projekt je financován z prostředků Statutárního města Ostrava.

Podpora - digitální výuka na rok 2020

Škola je příjemcem učelového neinvestičního příspěvku na rozvoj digitální výuky na rok 2020. Financováno z rozpočtu statutárního města Ostravy, kód 20/0446 v celkové výši 60 000,-. 

Logo_mesta_ostravy-

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, p.o. je od 1.9.2016 zapojena do projektu    „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“, s reg.č. CZ02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577,  jehož realizátorem je Statutární město Ostrava.

V rámci projektu je od 1.9.2016 zřízeno na škole Školní poradenské pracoviště

"Projekt je spolufinancován Evropskou unií."

 

Rrp1-ov 

Rozvoj Základní školy Ostrava, Nádražní 117 II, příspěvková organizace

Od 1.9.2019 probíhárealizaci projektu „Rozvoj Základní školy Ostrava, Nádražní 117 II, příspěvková organizace“ s r.č,  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015859.
doba trvání projektu je stanovena na období 1.9.2019 – 31.8.2021.
Rozpočet 1 183 900,-Kč.
Program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP
Rrp1-ov

1,    Otevřená hřiště v MOaP V.

Od 18. května 2020 je otevřeno školní hřiště pro veřejnost. Provoz ukončen 22.10.2020 

Provozni-rad-2020

 Projekt byl financován Statutárním městem Ostrava.                                               

Logo-ostrava

2,         Základní škola Ostrava, Nádražní 117, p.o. je od 1.9.2016 zapojena do projektu    „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“,  r.č. CZ02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577,  jehož realizátorem je Statutární město Ostrava. V rámci projektu je od 1.9.2016 zřízeno na škole Školní poradenské pracoviště

"Projekt je spolufinancován Evropsakou unií."

Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy. Statutární město Ostrava působilo v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání.

Logolink_op_vvv_hor_barva_cz Plakat-a3_povinna-publicita

3,      Název projektu: Modernizace výuky základních škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – specializované počítačové a jazykové učebny a laboratoře
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/08.00718. 
počet modernizovaných učeben: 11
výše dotace z rozpočtu Regionální rady: max. 5,3 mil. Kč
rozpočet na projekt : 6,5 mil. Kč
rozpočet na školu ZŠO, Nádražní: 3,1 mil.
 
Popis projektu: V rámci projektu dojde k vybavení učeben, především odborného charakteru, novým
ergonomickým nábytkem, audiovizuální a informační technologií. Díky realizaci projektů se zkvalitní
technické zázemí pro výuku v odborných učebnách cizích jazyků, multimediálních, IT, chemie a fyziky
a v kmenových třídách.

Modernizace-moap

4,       Projekty za podpory Statutárního města Ostrava:

Ostrava

  • Ozdravný pobyt žáků - i v letošním školním roce naše škola získala finanční prostředky z Fondu dětí ohrožených znečištěným ovzduším ve výši 252 000 Kč. Ozdravný pobyt je financován z rozpočtu Statutárního města Ostrava.

5,      Podpora jazykového vzdělávání

6,      Technika ve výuce

7,      Harmonie - etická výchova ve škole

8,      Kompetence pro život

9,      "Doučování  na ZŠ Nádražní" -  za účelem vyrovnání problémů a nedostatků žáků plynoucích z průběhu distanční výuky probíhalo v červenci a srpnu 2021. Financováno z rozpočtu statutárního města Ostravy, kód 21/0143.

Jazyky pro každého

Výuka cizích jazyků s akcentem podpory rovného přístupu ke vzdělání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

Škola se stala úspěšným žadatelem grantového projektu Výuka cizích jazyků s akcentem podpory rovného přístupu ke vzdělání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském.
Záměrem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků na prvním i druhém stupni základní
školy v rámci školního vzdělávacího programu pro žáky se specifickými poruchami učení. Cílem je vytvořit kvalitní doplňkový výukový program s využitím moderních technologií (e-learning), který vytvoří stimulační prostředí pro samostatné a kombinované studium těchto žáků. Program k výuce jazyka anglického napomáhá redukovat jejich specifickou poruchu učení, zatímco vyučující může s ostatními dětmi pracovat běžnou formou. Celá změna bude probíhat v těchto rovinách: 1. Tvorba e-learningového programu pro žáky se specifickými poruchami učení 2. Zkvalitnění práce pedagogů s žáky se specifickými poruchami učení a zvýšení jejich kompetencí pro odstraňování bariér rovného přístupu.
Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, a to ve vý
ši 1 873 594,- Kč. Je řešen Základní školou Ostrava, Nádražní 117, příspěvkovou organizací. Škola tak reaguje na to, že program tohoto typu v nabídce počítačových programů chybí a bude žákům se specifickými výukovými potřebami "šitý na míru". Tím, že bude e-learningový program velmi variabilní, umožňuje individualizaci práce, a to je vlastně při reedukační činnosti s těmito žáky to nejdůležitější.
Aktivity projektu jsou orientovány na implementaci nových metod a forem vyu
žití ICT, podporu činnostního učení a rozvoj klíčových kompetencí žáků. Dojde ke zkvalitnění práce pedagogů a zvýšení jejich kompetence pro odstraňování bariér rovného přístupu. Předložený projekt jim poskytne celou řadu doplňkových výukových materiálů a dále jim umožní věnovat větší časovou dotaci interaktivnímu učení "face to face", což je u žáků se specifickými poruchami učení důležité.
E-learning redukuje nerovnosti mezi jednotlivci a zaji
šťuje, že získané znalosti a schopnosti budou odpovídat potřebám ekonomiky a trhu práce.
Domníváme se,
že takto koncipovaný e-learningový program může pomoci nejen žákům, ale i těm, kteří s dětmi pracují, tedy rodičům, učitelům a dalším odborníkům.
Odkazy: EFS
www.esfcr.cz SF – www.strukturalni-fondy.cz
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.10/02.0004Datum zahájení realizace projektu: 16. 11. 2009
Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2011

Jak se pracuje v učebně projektu Kromě grafických, pravopisných a upevňovacích cvičení, tréninku paměti a jiných reedukačních cvičení  žáci cílové skupiny pracují  každou hodinu reedukace na PC v učebně projektu „Jazyky pro každého“. Aktivně pracují s výukovým programem Pavučinka pro český jazyk, kde trénují třídění podstatných jmen, skloňování podstatných jmen, určují rod, číslo a vzor podstatných jmen. Globální metodou čtení si upevňují základní slovní zásobu v anglickém jazyce, hrají anglická pexesa, hry na rychlé pojmenování obrázků atd. Nacvičují jednoduché konverzační fráze, doplňují správná slova do textu. Pracují s texty, které si sami píší, vypracovávají jazykové rozbory, svou práci si ukládají do souboru a sledují své úspěchy. Žáci mohou pracovat i s jinými programy  pro anglický jazyk, mají k dispozici slovníky, které si hravě najdou na internetu. Při nácviku konverzace práce na počítači žákům umožní zpětnou vazbu, neboť každý žák může využívat sluchátka, v nichž slyší správnou výslovnost i upozornění na chybu. Při učení se nových slov si mohou žáci upravit velikost a typ písma, daná cvičení mohou několikrát opakovat, co se  týče manipulace s myší a klávesnicí – je mnohem jednodušší, než  obtížné psaní a „louskání se“ přes písmenka. Tento způsob výuky je moderní, atraktivní a přináší nové a užitečné kroky k nabytí dalších vědomostí a dovedností. Netřeba zdůrazňovat, že nejen žáci jsou ze způsobu práce v hodinách reedukace nadšeni. Kromě hodin reedukace je pro žáky cílové skupiny zajištěna výuka ICT, která svým rozsahem dvě vyučovací hodiny týdně pokryje potřeby pro získání a prohlubování základní počítačové gramotnosti.

Hodiny ICT

Comenius Olympics

Projekt Comenius – partnerství škol s názvem Comenius Olympics. začal vznikat v loňském roce a je založen na spolupráci několika škol z evropských zemí, konkrétně České republiky, Turecka a Německa. Projekt bude trvat dva roky a jeho cílem je především rozšíření možností komunikace v cizích jazycích a zlepšení kvality výuky cizích jazyků využitím informačních a komunikačních technologií. Při práci na projektových aktivitách poskytneme našim žákům možnost seznámit se s různými kulturními zvyklostmi jednotlivých partnerských zemí. Stěžejní pilíř projektu budou tvořit vzájemné návštěvy žáků a učitelů na školách v jednotlivých partnerských zemích. Velkou výhodou je také zdokonalení v jazycích, především v angličtině, která je komunikačním jazykem celého projektu. Projekty tohoto typu také podporují dovednosti v týmové práci, ve společenských vztazích, plánování a realizaci konkrétních aktivit i v používání informačních a komunikačních technologií a jazykové gramotnosti. K pokrytí výjezdů žáků a učitelů do zahraničí a k uhrazení veškerých aktivit týkajících se projektu nám byl přidělen grant ve výši 20000 euro. Základní údaje: - vyhlašovatel projektu Národní agentura pro evropské vzdělávací programy - partnerské školy Nursan Anddolu Lisesi – Turecko; Gesamtschule Hüllhorst - Německo - název projektu Comenius Olympics - trvání projektu 2012-2014

Setkání v Ostravě 3. 9. – 6. 9. 2013 proběhlo na naší škole další pracovní setkání partnerů projektu Comenius Olympics. Přivítali jsme 6 pedagogů z partnerských škol: Nursan Anddolu Lisesi – Turecko; Gesamtschule Hüllhorst – Německo a Ukrajiny. Na schůzce byly upřesněny výstupy projektu a časový harmonogram mobilit jednotlivých škol pro následující školní rok. Kromě pracovních aktivit jsme pro naše partnery připravili i další akce – prohlídku Ostravy, exkurzi do muzea v Kopřivnici a návštěvu Štramberku. Účastníci setkání byli rovněž přijati starostou městského obvodu Moravská Ostrava  a Přívoz. Celé setkání probíhalo ve velmi přátelské atmosféře.

Příroda na dotek

Projekt  ,,Příroda na dotek – Malé školní arboretum“

Naše škola se stala úspěšným žadatelem grantu z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí Příroda na dotek – Malé školní arboretum. Projekt bude zahájen 1. 11. 2012 a ukončen 31. 10. 2013. Záměrem projektu je zřízení arboreta, které rozdělí školní zahradu na část poznávací a relaxační. Plánované změny přinesou širší využití školního pozemku v průběhu celého školního roku. Jeho vybudováním získáme prostor využitelný k výuce, napomáhající žákům k získání znalostí základě vlastní prožité zkušenosti a pozorování. Zahrada bude upravena a osázena dle návrhu a bude k dispozici všem žákům a učitelům k účelnému využití při výuce i relaxaci. Přínosem projektu je skutečnost, že se žáci budou spolupodílet na tvorbě a úpravě zeleně v okolí školy, budou podněcováni k aktivitě a tvořivé činnosti. Projekt „Příroda na dotek – Malé školní arboretum“ je realizován za finanční podpory Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. ve výši 68 960 Kč.
Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.

Jeden svět

Podpora multikulturní výchovy a vzdělávání v Moravskoslezském kraji


Pedagogická fakulta učí ostravské učitele a žáky jak bojovat proti rasismu

Projekt s názvem JEDEN SVĚT – PODPORA MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ, který je spolufinancovaný Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky, řeší právě v současnosti Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Projekt je zaměřený na přípravu žáků základních škol a gymnázií vMoravskoslezském kraji život v kulturně rozdílné společnosti, na kterou ještě nejsme zvyklí, tak jako je tomu třeba vjiných evropských státech. Žáci si s pomocí učitelů mohou na konkrétních příkladech osvojit znalosti, dovednosti, chování a také něco, jako je citlivost pro konkrétní situace v osobním životě. Učí se nahlížet na každodenní skutečnosti nejen pohledem většinové společnosti, ale také perspektivou těch ostatních, tedy očima menšiny. V průběhu vyučování si žáci přímo zpracovávají úkoly, diskutují a modelují situace příklady z praktického života. Probíraná témata jsou národnostní menšiny a cizinci, kteří žijí sámi, dále subkultury a také vztahy mezi oběma pohlavími. V rámci projektu jsou ve školách také pořádány kulturní vystoupení s multikulturní tématikou. Podstatou multikulturní výchovy a vzdělávání je naučit zacházet žáky s odlišností. V oblasti multikulturní výchovy jsou vzděláváni učitelé základních škol i gymnázií v Ostravě. Odborníci ostravské pedagogické fakulty žákům a učitelům rozšíří obzory v multikulturní oblasti prostřednictvím pozitivního vnímání různorodosti. Cílem projektu je pomoci žákům prostřednictvím vyškolených učitelů pochopit, že všichni lidé jsou odlišné osobnosti se zvláštnostmi, bez ohledu na svůj původ a odlišné projevy chování. Díky získaným poznatkům si žáci uvědomí neslučitelnost  rasové, náboženské či jiné intolerance s demokracií, naučí se vnímat multikulturalitu jako prostředek vzájemného obohacování různých etnik, chápat, respektovat a aktivně hájit myšlenku, že každý jedinec má odpovědnost za to, aby byla odstraněna diskriminace a předsudky vůči lidem různých etnických skupin, národností, barvy pleti, náboženství, sociálního původu či sexuální orientace. Žáci své poznatky využijí především ve svém osobním životě. více zde
Pedagogická fakulta v Ostravě jako veřejná společenská autorita tímto dává veřejnosti najevo, že jí naše budoucí generace není lhostejná a deklaruje potírání jakékoliv diskriminace.

 

eTwining


V letošním školním roce jsme se zapojili do programu eTwinning

Aktivita eTwinning („e“ jako elektronické, evropské a „twinning“ jako párování, síťování) je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie. eTwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě a více škol z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku – prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

 

Decorating the European Christmas Tree

Před Vánoci se žáci 5.B, 7.A, 7.B a 9.B zapojili do projektu Decorating the European Christmas tree. Cílem projektu bylo poznat vánoční tradice, životní styl a zvyky různých evropských zemí. Komunikace probíhala v angličtině prostřednictvím ICT. Díky prezentacím jednotlivých škol jsme se seznámili s průběhem oslav, složením slavnostního menu a tradičními zvyklostmi jednotlivých partnerských zemí, zazpívali si koledy známé, ale také úplně nové. Do všech škol jsme poslali vánoční pohlednice a obdrželi jsme 68 krásných přání a milých pozdravů. 

 

Po stopách ostravských synagog

Po stopách ostravských synagog
Výtvarné ztvárnění dvou zničených synagog v Ostravě

Dva projekty, na kterých postupně pracovali učitelé a žáci naší školy.
Učitelé Mgr. Marta Vítková a Mgr. Jiří Dvořák v roce 2000 absolvovali seminář "Jak vyučovat o holokaustu".
V roce 2002 pak odjela první skupina 40 žáků na vzdělávací seminář do Terezína. Od té doby jsme v roce 2011 absolvovali již sedmý seminář. Další seminář proběhne v roce 2012 a v roce 2013.
Završením našich dlouhodobých projektů je vydání útlé publikace "Po stopách ostravských synagog", na které spolupracovali:  Mgr. Marta Vítková, Mgr. Jiří Dvořák a Mgr. Zdeněk Vysloužil.
Tato publikace je ve škole k dispozici a v elektronické podobě k nahlédnutí zde.

Modernizace vzdělávání na základní škole

EUpenizeskolam.cz Číslo prioritní osy: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Příjemce: Základní škola Ostrava, Nádražní117, příspěvková organizace Název projektu: Modernizace vzdělávání na základní škole Registrační číslo projektu: CZ. 1. 07 / 1. 4. 00 / 21. 3114

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření vzdělávacích aktivit pro zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu tvorbou výukových materiálů, které podpoří rozvoj klíčových kompetencí žáků základní školy. Ve vyučovacích hodinách budou žáci prostřednictvím nových výukových materiálů vedeni pedagogy k rozvoji svých schopností v návaznosti na výstupy plynoucí z ŠVP v oblastech Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět a Člověk a příroda.
Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace, zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy jejichž seznam je k nahlédnutí zde.

Podpora výuky jazyků

Projekty zaměřené na zvyšování komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce
1. ERASMUS+ 2. Rodilí mluvčí do škol

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Náš projekt s názvem UNESCO Heritage je založen na spolupráci sedmi evropských škol zemí, konkrétně České republiky, Turecka, Chorvatska, Rumunska, Řecka, Itálie, Portugalska. Projektová spolupráce bude trvat dva roky a jejím cílemje umožnit žákům komunikovat vích jazycích válných situacích, zlepšit kvalitu výuky cizích jazyků využitím informačních a komunikačních technologií a prohloubit znalosti žáků o zásadních kulturních památkách zapsaných na seznamu Světového kulturního dědictví – UNESCO Heritage. Významnou součást projektu budou tvořit vzájemné návštěvy žáků a učitelů na školách v jednotlivých partnerských zemích, které umožnínašim žákům seznámit se sím, rodinným a školním prostředím jednotlivých partnerských zemí. Velkou výhodou je také zdokonalení v jazycích, především v angličtině, která je komunikačním jazykem celého projektu. Projekty tohoto typu také podporují dovednosti v týmové práci, ve společenských vztazích, plánování a realizaci konkrétních aktivit i v používání informačních a komunikačních technologií a jazykové gramotnosti. K pokrytí výjezdů žáků a učitelů do zahraničí a k uhrazení veškerých aktivit týkajících se projektu nám byl přidělen grant ve výši 30 800 euro. Partnerské školy:

Rumunsko: Colegiul National “Liviu Rebreanu” Bistrita Portugalsko: Agrupamento de Escolas Dr. Mario Sacramento, Aveiro Turecko: Hasan Sagodlu Kiz Teknik ve Meslek Lisesi, Istanbul Řecko: Ekto Gymnasio Herakliou, Heraklion (Kréta) Chorvatsko: Turisticko ugostiteljska skola Split Itálie: Instituto Instruzione Superiore Castelnovo Ne Monti Česká Republika: Základní škola Ostrava, Nádražní 117, p.o.

2. Rodilí mluvčí do škol
Naše škola se rozhodla využít nabídky zapojit se do projektu „Rodilí mluvčí do škol“, který realizuje  Jazyková škola Hello. Cílem projektu je
zvyšování komunikačních dovedností žáků základních škol vích jazycích aéna jeho aktivní používání. Tohoto cíle bude dosaženo kombinací zapojení rodilých mluvčích do výuky ana základních školách, zaváděním cizích jazyků do výuky nejazykových předmětů prostřednictvím metody CLIL. V rámci projektu mají žáci 8. a 9. tříd v průběhu letošního školního roku jednu hodinu anglického jazyka týdně vedenou rodilým mluvčím, žáci navštěvující školní družinu mají možnost navštěvovat kroužek angličtiny vedený rodilým mluvčím, a také se rodilí mluvčí zapojují do výuky nejazykových předmětů vámci zavádění metody CLIL.

http://clil.nuv.cz/uvod-do-clil/1-pojem-clil.html

Pedagog a tablety ve výuce

Pedagog a tablety ve výuce

20. 1. 2015 Naše škola je zařazena mezi partnery projektu č. CZ.1.07/1.300/51.0006  s názvem „Pedagog a tablety ve výuce“ více
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky zde

Mladý badatel

PROJEKT MLADÝ BADATEL

Program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016

Projekt si klade za cíl podpořit badatelsky orientované vyučování na naší škole vřírodovědných předmětech i mimo ně.  Jde o to, že žáci při bádání získávají informace, které u nich vyvíjí  a prohlubují chápání problému, donutí je vracet se kání a kontrolovat chápání podstaty.
Vzhledem k tomu, že praktická pozorování budeme zé části vykonávat vách školního pozemku, chceme jeho část badatelskému vyučování přizpůsobit.
Taktéž chceme žákům umožnit srovnání měření ve městě a v CHKO Beskydy.
Projekt je v souladu se Školním vzdělávacím programem naší školy a s Celoročním plánem EVVO. Do projektu budou zapojeni žáci třetích až pátých ročníků a pedagogové.
Projekt byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Rozvoj Základní školy Ostrava, Nádražní 117, p.o.

Rozvoj-zs

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00