Z důvodu výstavby nových stránek se omlouváme za některé neaktuální informace. Děkujeme za pochopení.

Projekty za podpory Stat. města Ostrava

Ostrava

Projekt žákovská knihovna a multikultura
Projekt probíhá za finanční podpory Statutárního města Ostrava.

Ozdravný pobyt pro žáky II.
stupn
ě I v letošním školním roce naše škola získala finanční prostředky z Fondu dětí ohrožených znečištěným ovzduším ve výši 252 000 Kč. Ozdravný pobyt je financován z rozpočtu Statutárního města Ostrava.

Projekt Vzhůru do oblak
na rekonstrukci školního výtahu za účelem rozšíření bezbariérových prostorů školy probíhal za finanční podpory Statutárního města Ostrava.

Ozdravný pobyt Jeseník
Škola získala dotaci ve výši 450 000Kč poskytnutou Statutárním městem Ostrava – Fondem dětí ohrožených znečištěným ovzduším na uskutečnění ozdravného pobytu pro žáky školy v termínu od 1. 11. 2013 do 30. 4. 2014. Žáci naší školy se účastnili 11denního ozdravného pobytu v Priessnitzových lázních Jeseník ...

Otevřená hřiště v MOaP II
Škola získala v roce 2017 neinvestiční účelovou dotaci na realizaci projektu „Otevřená hřiště v MOaP II“ ve výši 50 000 Kč. V rámci projektu bylo školní hřiště otevřeno pro veřejnost dle informačních tabulí, vyvěšených v areálu školy. Dotace byla financována z účtu SMO.

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, p.o. je od 1.9.2016 zapojena do projektu    „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“,                 r.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212,  jehož realizátorem je Statutární město Ostrava. Vámci projektu je od 1.9.2016 zřízeno na škole Školní poradenské pracoviště

 

Rrp1-ov

Podpora jazykového vzdělávání

 

Technika ve výuce

 

 

Jazyky pro každého

Výuka cizích jazyků s akcentem podpory rovného přístupu ke vzdělání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

Škola se stala úspěšným žadatelem grantového projektu Výuka cizích jazyků s akcentem podpory rovného přístupu ke vzdělání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském.
Záměrem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků na prvním i druhém stupni základní
školy v rámci školního vzdělávacího programu pro žáky se specifickými poruchami učení. Cílem je vytvořit kvalitní doplňkový výukový program s využitím moderních technologií (e-learning), který vytvoří stimulační prostředí pro samostatné a kombinované studium těchto žáků. Program k výuce jazyka anglického napomáhá redukovat jejich specifickou poruchu učení, zatímco vyučující může s ostatními dětmi pracovat běžnou formou. Celá změna bude probíhat v těchto rovinách: 1. Tvorba e-learningového programu pro žáky se specifickými poruchami učení 2. Zkvalitnění práce pedagogů s žáky se specifickými poruchami učení a zvýšení jejich kompetencí pro odstraňování bariér rovného přístupu.
Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, a to ve vý
ši 1 873 594,- Kč. Je řešen Základní školou Ostrava, Nádražní 117, příspěvkovou organizací. Škola tak reaguje na to, že program tohoto typu v nabídce počítačových programů chybí a bude žákům se specifickými výukovými potřebami "šitý na míru". Tím, že bude e-learningový program velmi variabilní, umožňuje individualizaci práce, a to je vlastně při reedukační činnosti s těmito žáky to nejdůležitější.
Aktivity projektu jsou orientovány na implementaci nových metod a forem vyu
žití ICT, podporu činnostního učení a rozvoj klíčových kompetencí žáků. Dojde ke zkvalitnění práce pedagogů a zvýšení jejich kompetence pro odstraňování bariér rovného přístupu. Předložený projekt jim poskytne celou řadu doplňkových výukových materiálů a dále jim umožní věnovat větší časovou dotaci interaktivnímu učení "face to face", což je u žáků se specifickými poruchami učení důležité.
E-learning redukuje nerovnosti mezi jednotlivci a zaji
šťuje, že získané znalosti a schopnosti budou odpovídat potřebám ekonomiky a trhu práce.
Domníváme se,
že takto koncipovaný e-learningový program může pomoci nejen žákům, ale i těm, kteří s dětmi pracují, tedy rodičům, učitelům a dalším odborníkům.
Odkazy: EFS
www.esfcr.cz SF – www.strukturalni-fondy.cz
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.10/02.0004Datum zahájení realizace projektu: 16. 11. 2009
Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2011

Jak se pracuje v učebně projektu Kromě grafických, pravopisných a upevňovacích cvičení, tréninku paměti a jiných reedukačních cvičení  žáci cílové skupiny pracují  každou hodinu reedukace na PC v učebně projektu „Jazyky pro každého“. Aktivně pracují s výukovým programem Pavučinka pro český jazyk, kde trénují třídění podstatných jmen, skloňování podstatných jmen, určují rod, číslo a vzor podstatných jmen. Globální metodou čtení si upevňují základní slovní zásobu v anglickém jazyce, hrají anglická pexesa, hry na rychlé pojmenování obrázků atd. Nacvičují jednoduché konverzační fráze, doplňují správná slova do textu. Pracují s texty, které si sami píší, vypracovávají jazykové rozbory, svou práci si ukládají do souboru a sledují své úspěchy. Žáci mohou pracovat i s jinými programy  pro anglický jazyk, mají k dispozici slovníky, které si hravě najdou na internetu. Při nácviku konverzace práce na počítači žákům umožní zpětnou vazbu, neboť každý žák může využívat sluchátka, v nichž slyší správnou výslovnost i upozornění na chybu. Při učení se nových slov si mohou žáci upravit velikost a typ písma, daná cvičení mohou několikrát opakovat, co se  týče manipulace s myší a klávesnicí – je mnohem jednodušší, než  obtížné psaní a „louskání se“ přes písmenka. Tento způsob výuky je moderní, atraktivní a přináší nové a užitečné kroky k nabytí dalších vědomostí a dovedností. Netřeba zdůrazňovat, že nejen žáci jsou ze způsobu práce v hodinách reedukace nadšeni. Kromě hodin reedukace je pro žáky cílové skupiny zajištěna výuka ICT, která svým rozsahem dvě vyučovací hodiny týdně pokryje potřeby pro získání a prohlubování základní počítačové gramotnosti.

Hodiny ICT

Modernizace výuky ZŠ

Název projektu: Modernizace výuky základních škol městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz – specializované počítačové a jazykové učebny a laboratoře
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/08.00718
počet modernizovaných učeben: 11
výše dotace z rozpočtu Regionální rady: max. 5,3 mil. Kč
rozpočet na projekt : 6,5 mil. Kč
rozpočet na školu ZŠO, Nádražní: 3,1 mil.

Z důvodu odstoupení od Smlouvy o dílo došlo k posunu termínů v harmonogramu projektu.

Aktualizovaný plánovaný harmonogram:
- výběrové řízení na dodavatele – od 1/2011 do 5/2011
- fyzická realizace projektu – od 6/2011 do 10/2011
- ukončení projektu – 12/2011

Plánovaný harmonogram:
- výběrové řízení na dodavatele – od 6/2010 do 10/2010
- fyzická realizace projektů – od 11/2010 do 1/2011
- ukončení projektů – 3/2011

Popis projektu: V rámci projektu dojde k vybavení učeben, především odborného charakteru, novým
ergonomickým nábytkem, audiovizuální a informační technologií. Díky realizaci projektů se zkvalitní
technické zázemí pro výuku v odborných učebnách cizích jazyků, multimediálních, IT, chemie a fyziky
a v kmenových třídách
 Modernizace-moap

Comenius Olympics

Projekt Comenius – partnerství škol s názvem Comenius Olympics. začal vznikat v loňském roce a je založen na spolupráci několika škol z evropských zemí, konkrétně České republiky, Turecka a Německa. Projekt bude trvat dva roky a jeho cílem je především rozšíření možností komunikace v cizích jazycích a zlepšení kvality výuky cizích jazyků využitím informačních a komunikačních technologií. Při práci na projektových aktivitách poskytneme našim žákům možnost seznámit se s různými kulturními zvyklostmi jednotlivých partnerských zemí. Stěžejní pilíř projektu budou tvořit vzájemné návštěvy žáků a učitelů na školách v jednotlivých partnerských zemích. Velkou výhodou je také zdokonalení v jazycích, především v angličtině, která je komunikačním jazykem celého projektu. Projekty tohoto typu také podporují dovednosti v týmové práci, ve společenských vztazích, plánování a realizaci konkrétních aktivit i v používání informačních a komunikačních technologií a jazykové gramotnosti. K pokrytí výjezdů žáků a učitelů do zahraničí a k uhrazení veškerých aktivit týkajících se projektu nám byl přidělen grant ve výši 20000 euro. Základní údaje: - vyhlašovatel projektu Národní agentura pro evropské vzdělávací programy - partnerské školy Nursan Anddolu Lisesi – Turecko; Gesamtschule Hüllhorst - Německo - název projektu Comenius Olympics - trvání projektu 2012-2014

Setkání v Ostravě 3. 9. – 6. 9. 2013 proběhlo na naší škole další pracovní setkání partnerů projektu Comenius Olympics. Přivítali jsme 6 pedagogů z partnerských škol: Nursan Anddolu Lisesi – Turecko; Gesamtschule Hüllhorst – Německo a Ukrajiny. Na schůzce byly upřesněny výstupy projektu a časový harmonogram mobilit jednotlivých škol pro následující školní rok. Kromě pracovních aktivit jsme pro naše partnery připravili i další akce – prohlídku Ostravy, exkurzi do muzea v Kopřivnici a návštěvu Štramberku. Účastníci setkání byli rovněž přijati starostou městského obvodu Moravská Ostrava  a Přívoz. Celé setkání probíhalo ve velmi přátelské atmosféře.

Příroda na dotek

Projekt  ,,Příroda na dotek – Malé školní arboretum“

Naše škola se stala úspěšným žadatelem grantu z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí Příroda na dotek – Malé školní arboretum. Projekt bude zahájen 1. 11. 2012 a ukončen 31. 10. 2013. Záměrem projektu je zřízení arboreta, které rozdělí školní zahradu na část poznávací a relaxační. Plánované změny přinesou širší využití školního pozemku v průběhu celého školního roku. Jeho vybudováním získáme prostor využitelný k výuce, napomáhající žákům k získání znalostí základě vlastní prožité zkušenosti a pozorování. Zahrada bude upravena a osázena dle návrhu a bude k dispozici všem žákům a učitelům k účelnému využití při výuce i relaxaci. Přínosem projektu je skutečnost, že se žáci budou spolupodílet na tvorbě a úpravě zeleně v okolí školy, budou podněcováni k aktivitě a tvořivé činnosti. Projekt „Příroda na dotek – Malé školní arboretum“ je realizován za finanční podpory Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. ve výši 68 960 Kč.
Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.

Jeden svět

Podpora multikulturní výchovy a vzdělávání v Moravskoslezském kraji


Pedagogická fakulta učí ostravské učitele a žáky jak bojovat proti rasismu

Projekt s názvem JEDEN SVĚT – PODPORA MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ, který je spolufinancovaný Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky, řeší právě v současnosti Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Projekt je zaměřený na přípravu žáků základních škol a gymnázií vMoravskoslezském kraji život v kulturně rozdílné společnosti, na kterou ještě nejsme zvyklí, tak jako je tomu třeba vjiných evropských státech. Žáci si s pomocí učitelů mohou na konkrétních příkladech osvojit znalosti, dovednosti, chování a také něco, jako je citlivost pro konkrétní situace v osobním životě. Učí se nahlížet na každodenní skutečnosti nejen pohledem většinové společnosti, ale také perspektivou těch ostatních, tedy očima menšiny. V průběhu vyučování si žáci přímo zpracovávají úkoly, diskutují a modelují situace příklady z praktického života. Probíraná témata jsou národnostní menšiny a cizinci, kteří žijí sámi, dále subkultury a také vztahy mezi oběma pohlavími. V rámci projektu jsou ve školách také pořádány kulturní vystoupení s multikulturní tématikou. Podstatou multikulturní výchovy a vzdělávání je naučit zacházet žáky s odlišností. V oblasti multikulturní výchovy jsou vzděláváni učitelé základních škol i gymnázií v Ostravě. Odborníci ostravské pedagogické fakulty žákům a učitelům rozšíří obzory v multikulturní oblasti prostřednictvím pozitivního vnímání různorodosti. Cílem projektu je pomoci žákům prostřednictvím vyškolených učitelů pochopit, že všichni lidé jsou odlišné osobnosti se zvláštnostmi, bez ohledu na svůj původ a odlišné projevy chování. Díky získaným poznatkům si žáci uvědomí neslučitelnost  rasové, náboženské či jiné intolerance s demokracií, naučí se vnímat multikulturalitu jako prostředek vzájemného obohacování různých etnik, chápat, respektovat a aktivně hájit myšlenku, že každý jedinec má odpovědnost za to, aby byla odstraněna diskriminace a předsudky vůči lidem různých etnických skupin, národností, barvy pleti, náboženství, sociálního původu či sexuální orientace. Žáci své poznatky využijí především ve svém osobním životě. více zde
Pedagogická fakulta v Ostravě jako veřejná společenská autorita tímto dává veřejnosti najevo, že jí naše budoucí generace není lhostejná a deklaruje potírání jakékoliv diskriminace.

 

eTwining


V letošním školním roce jsme se zapojili do programu eTwinning

Aktivita eTwinning („e“ jako elektronické, evropské a „twinning“ jako párování, síťování) je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie. eTwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě a více škol z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku – prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

 

Decorating the European Christmas Tree

Před Vánoci se žáci 5.B, 7.A, 7.B a 9.B zapojili do projektu Decorating the European Christmas tree. Cílem projektu bylo poznat vánoční tradice, životní styl a zvyky různých evropských zemí. Komunikace probíhala v angličtině prostřednictvím ICT. Díky prezentacím jednotlivých škol jsme se seznámili s průběhem oslav, složením slavnostního menu a tradičními zvyklostmi jednotlivých partnerských zemí, zazpívali si koledy známé, ale také úplně nové. Do všech škol jsme poslali vánoční pohlednice a obdrželi jsme 68 krásných přání a milých pozdravů. 

 

Po stopách ostravských synagog

Po stopách ostravských synagog
Výtvarné ztvárnění dvou zničených synagog v Ostravě

Dva projekty, na kterých postupně pracovali učitelé a žáci naší školy.
Učitelé Mgr. Marta Vítková a Mgr. Jiří Dvořák v roce 2000 absolvovali seminář "Jak vyučovat o holokaustu".
V roce 2002 pak odjela první skupina 40 žáků na vzdělávací seminář do Terezína. Od té doby jsme v roce 2011 absolvovali již sedmý seminář. Další seminář proběhne v roce 2012 a v roce 2013.
Završením našich dlouhodobých projektů je vydání útlé publikace "Po stopách ostravských synagog", na které spolupracovali:  Mgr. Marta Vítková, Mgr. Jiří Dvořák a Mgr. Zdeněk Vysloužil.
Tato publikace je ve škole k dispozici a v elektronické podobě k nahlédnutí zde.

Modernizace vzdělávání na základní škole

EUpenizeskolam.cz Číslo prioritní osy: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Příjemce: Základní škola Ostrava, Nádražní117, příspěvková organizace Název projektu: Modernizace vzdělávání na základní škole Registrační číslo projektu: CZ. 1. 07 / 1. 4. 00 / 21. 3114

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření vzdělávacích aktivit pro zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu tvorbou výukových materiálů, které podpoří rozvoj klíčových kompetencí žáků základní školy. Ve vyučovacích hodinách budou žáci prostřednictvím nových výukových materiálů vedeni pedagogy k rozvoji svých schopností v návaznosti na výstupy plynoucí z ŠVP v oblastech Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět a Člověk a příroda.
Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace, zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy jejichž seznam je k nahlédnutí zde.

Kompetence pro život

Projekt  Kompetence pro život
Kompetence pro život je název v České republice ojedinělého projektu, který nabízí učitelům a jejich žákům rozvoj měkkých dovedností zajímavým a zábavným způsobem. Cílem projektu Kompetence pro život je posílit dovednosti, které žákům umožní lépe se uplatnit v pracovním i soukromém životě.
Díky projektu jsme získali:

- obsáhlou sadu více než 390 cvičení pro rozvoj šesti klíčových kompetencí žákůaplikovaných na konkrétní předměty

- interaktivní DVD programy z českého školního prostředí - přístup do elektronické Databáze cvičení s přehledným vyhledáváním pomocí rejstříků a kategorií členěných dle věkové skupiny žáků, předmětů i rozvíjených klíčových kompetencí, který je průběžně aktualizován a doplňován o stále nová cvičení - tipy, jak udělat výuku pro žáky zajímavější – moderní trendy ve vzdělávání, interaktivní techniky, střídání učebních stylů - praktickou zkušenost z rozvoje vlastních měkkých kompetencí, - sdílené zkušenosti s kolegy - řešení konkrétních problémů českých pedagogů
Projekt je realizován ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a spolufinancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky. Soutěž pro žáky : http://www.jabkaveskole.cz/

Projekt Harmonie - etická výchova ve škole


Projekt Harmonie – etická výchova ve škole
Datum zahájení: 1. 8. 2013
Datum ukončení: 31. 12. 2013
Celkové náklady: 98 000 Kč

Cíle projektu
Zvyšování kvality vzdělávání v oblasti etické výchovy prostřednictvím vzdělávacího obsahu v ŠVP a pozitivní změnou sociálního klimatu (dopad výchovného stylu programu etické výchovy na třídní kolektivy) s důrazem na prevenci rizikového chování.

Aktivity projektu
1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
- prezenční vzdělávání pedagogů, které bude akreditováno MŠMT
2. Inovace školního vzdělávacího programu
- současný ŠVP bude doplněn o témata doplňujícího oboru etická výchova formou integrace do ostatních vzdělávacích oblastí
3. Projektové dny
- Metodicky a didakticky budou vých dnech zpracovaná tato témata:
Moje rodina, Hodnoty ve společnosti, Ochrana přírody a životního prostředí, Výchova k sexuálnímu zdraví a k rodinnému životu.

Rozsah záměru
Do DVPP budou zapojeni všichni pedagogové. Na prvním stupni budou do výuky etickou výchovu integrovat všichni vyučující na druhém stupni vyučující vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Jazyk a jazyková komunikace. Projekt tak bude mít dopad na všechny žáky školy. Sborník pracovních listů pro žáky bude ke stažení na stránkách školy.

Podpora výuky jazyků

Projekty zaměřené na zvyšování komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce
1. ERASMUS+ 2. Rodilí mluvčí do škol

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Náš projekt s názvem UNESCO Heritage je založen na spolupráci sedmi evropských škol zemí, konkrétně České republiky, Turecka, Chorvatska, Rumunska, Řecka, Itálie, Portugalska. Projektová spolupráce bude trvat dva roky a jejím cílemje umožnit žákům komunikovat vích jazycích válných situacích, zlepšit kvalitu výuky cizích jazyků využitím informačních a komunikačních technologií a prohloubit znalosti žáků o zásadních kulturních památkách zapsaných na seznamu Světového kulturního dědictví – UNESCO Heritage. Významnou součást projektu budou tvořit vzájemné návštěvy žáků a učitelů na školách v jednotlivých partnerských zemích, které umožnínašim žákům seznámit se sím, rodinným a školním prostředím jednotlivých partnerských zemí. Velkou výhodou je také zdokonalení v jazycích, především v angličtině, která je komunikačním jazykem celého projektu. Projekty tohoto typu také podporují dovednosti v týmové práci, ve společenských vztazích, plánování a realizaci konkrétních aktivit i v používání informačních a komunikačních technologií a jazykové gramotnosti. K pokrytí výjezdů žáků a učitelů do zahraničí a k uhrazení veškerých aktivit týkajících se projektu nám byl přidělen grant ve výši 30 800 euro. Partnerské školy:

Rumunsko: Colegiul National “Liviu Rebreanu” Bistrita Portugalsko: Agrupamento de Escolas Dr. Mario Sacramento, Aveiro Turecko: Hasan Sagodlu Kiz Teknik ve Meslek Lisesi, Istanbul Řecko: Ekto Gymnasio Herakliou, Heraklion (Kréta) Chorvatsko: Turisticko ugostiteljska skola Split Itálie: Instituto Instruzione Superiore Castelnovo Ne Monti Česká Republika: Základní škola Ostrava, Nádražní 117, p.o.

2. Rodilí mluvčí do škol
Naše škola se rozhodla využít nabídky zapojit se do projektu „Rodilí mluvčí do škol“, který realizuje  Jazyková škola Hello. Cílem projektu je
zvyšování komunikačních dovedností žáků základních škol vích jazycích aéna jeho aktivní používání. Tohoto cíle bude dosaženo kombinací zapojení rodilých mluvčích do výuky ana základních školách, zaváděním cizích jazyků do výuky nejazykových předmětů prostřednictvím metody CLIL. V rámci projektu mají žáci 8. a 9. tříd v průběhu letošního školního roku jednu hodinu anglického jazyka týdně vedenou rodilým mluvčím, žáci navštěvující školní družinu mají možnost navštěvovat kroužek angličtiny vedený rodilým mluvčím, a také se rodilí mluvčí zapojují do výuky nejazykových předmětů vámci zavádění metody CLIL.

http://clil.nuv.cz/uvod-do-clil/1-pojem-clil.html

Pedagog a tablety ve výuce

Pedagog a tablety ve výuce

20. 1. 2015 Naše škola je zařazena mezi partnery projektu č. CZ.1.07/1.300/51.0006  s názvem „Pedagog a tablety ve výuce“ více
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky zde

Mladý badatel

PROJEKT MLADÝ BADATEL

Program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016

Projekt si klade za cíl podpořit badatelsky orientované vyučování na naší škole vřírodovědných předmětech i mimo ně.  Jde o to, že žáci při bádání získávají informace, které u nich vyvíjí  a prohlubují chápání problému, donutí je vracet se kání a kontrolovat chápání podstaty.
Vzhledem k tomu, že praktická pozorování budeme zé části vykonávat vách školního pozemku, chceme jeho část badatelskému vyučování přizpůsobit.
Taktéž chceme žákům umožnit srovnání měření ve městě a v CHKO Beskydy.
Projekt je v souladu se Školním vzdělávacím programem naší školy a s Celoročním plánem EVVO. Do projektu budou zapojeni žáci třetích až pátých ročníků a pedagogové.
Projekt byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Rozvoj Základní školy Ostrava, Nádražní 117, p.o.

Rozvoj-zs

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00