Aktuální informace

  • Zápis do 1. tříd na školní rok 2019/2020 proběhne ve dnech 24.4 a 25.5.2019. Těšíme se na Vás.

  • Nahlédněte do záložky Stránky tříd, kde se dozvíte aktuality ze třídy Vašeho dítěte. :)

 

  •  Milí rodiče, postupně pro Vás doplňujeme záložku- PŘEDMĚTY, kde mohou děti procvičovat učivo, rodiče nahlédnout, co se příp. v předmětu aktuálně probírá.

 

V týdnu nás čeká.....

Pondělí 21.1.

6. roč.- Pololetní písemná práce z Aj

7.A -Pololetní písemná práce z Aj

8.A- Pololetní písemná práce z Aj

9.A- Pololetní písemná práce z Aj

Úterý 22.1.

5.A- Preventivní program

Středa 23.1.

3. roč.- plavání

Čtvrtek 24.1.

6.A- Roboti kolem nás – DOV

Pátek 24.1.

6.B- Roboti kolem nás - DOV

Informujeme

Podmínky stravování během nemoci žáka

V době nemoci nemají žáci nárok na stravování ve školní jídelně. Rodiče si oběd mohou vyzvednout pouze první den nemoci. Další dny se mohou stravovat za plné náklady na přípravu oběda, tj. 65Kč + 60Kč čip a oběd si sami objednají. Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, zabezpečuje školní jídelna stravování pro žáky a studenty pouze v době jejich pobytu ve škole.

Co by mělo dítě umět při nástupu do 1. třídy

seznam zde

Co nabízíme?

Sport

Naše škola si klade dlouhodobě za cíl podporu sportovních aktivit žáků v jejich volném čase. V roce 1999 byla otevřena první sportovní třída se zaměřením na házenou. V současné době naši žáci úspěšně reprezentují školu v Prague Cup a Sareza Cup. Předpoklad je každoročně otvírat jednu sportovní třídu od šestého ročníku.

Žáci prvního stupně mají možnost navštěvovat sportovní přípravu – fotbal, sportovní hry,  box pod vedením zkušených pedagogů.

 

Cizí jazyky

Od prvního ročníku vyučujeme jazyk anglický. Od sedmého ročníku jazyk německý.

 

Spolupráce s rodiči

Velmi nám záleží na dobré spolupráci a porozumění s Vámi, rodiči. K vašemu informování slouží žákovská knížka, systém Bakaláři, (online),   k podrobnějším informacím jsou určeny třídní schůzky a konzultace v určených termínech. Během školního roku se mohou rodiče informovat ve škole kdykoliv, návštěvu je však třeba domluvit s učiteli předem.

 

 

Domácnost

je dalším volitelným předmětem žáků 7. a 8. nesportovních tříd, jejímž cílem je seznámit žáky se základy stolování, přípravou jednoduchých pokrmů, etiketou při různých příležitostech, vedením a ekonomikou domácnosti a podobně. Děti se tak učí organizovat a plánovat si různé druhy práce v domácnosti, které pak realizují jednotlivě či ve skupinkách. Důtležitou součástí výuky je také hodnocení a sebehodnocení, které vede každého jedince k odpovědnosti a kvalitě odvedené práce. Při každé činnosti je také kladen důraz na dodržování základních bezpečnostních a hygienických pravidel v domácnosti.

 

Informatika

Škola je vybavena třemi kvalitními počítačovými učebnami, což umožňuje všem žákům seznámení s výpočetní technikou a využití vyukových programů v hodinách. Samozřejmostí je interaktivní tabule v každé tříde i odborných učebnách.

 

Výchova k ochraně přírody

Zaměřujeme se také na ekologickou a environmentální výchovu, které pomáhají žákům získat vztah k přírodě, krajině a veškerému dění kolem nás. Každoročně pořádáme Den Země. Děti mají možnost si vyzkoušet ruční výrobu papíru, vytváří programy, týkající se ochrany přírody atd. Velkému zájmu se těší rovněž Papírové týdny, kdy žáci soutěží ve sběru papíru.V této oblasti spolupracujeme s pražskou neziskovou organizací TEREZA.

 

Zájmová činnost

Snažíme se rozšiřovat nabídku kroužků po vyučování, aby děti mohly využívat svůj volný čas jinak, než vysedáváním před vchody domů.

Zároveň probíhá projekt pro předškolní děti Metoda dobrého startu, který je zaměřen na adaptaci dětí MŠ na ZŠ.

Preventivní program

Minimální preventivní program

Školní metodik prevence: Mgr. Nina Ostružková

Školní metodik prevence (ŠMP) společně s výchovným poradce (VP) řídí a koordinují činnost v oblasti prevence rizikového chování žáků ve škole i mimo školu, sledují podmínky a situaci ve škole z hlediska rizik výskytu sociopatologických jevů a použítím vhodných forem a metod (rozhovory, dotazník, besedy síky apod.) podporují včasné zachycení ohrožených děti. ŠMP vypracovává minimální preventivní program (MPP). ŠMP i VP poskytují poradenskou službu žákům i rodičům, spolupracují s TU.

ŠMP spolupracuje se školskými a sociálními SPC, OSPOD, DD) a dalšími specializovanými pracovišti (PČR, MP, Renarkon).

MPP jako základní nástroj prevence na škole koordinuje realizaci preventivních aktivit podle aktuálních potřeb školy. Zaměřuje se na osobnostní a sociální rozvoj žáků a výcvik v sociálně komunikativních dovednostech s cílem vést k pozitivnímu klimatu školy a minimalizovat kázeňské problémy žáků ve škole i mimo školu.

ŠMP lze kontaktovat vě
konzultačních hodin (úterý, středa 13:00 - 14:00), po dohodě i mimo. U ŠMP jsou kkontakty poradenských, pomáhajících a specializovaných pracovišť poskytujících služby pro osoby v krizi či ohrožené osoby.

Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení
Využívá spolupráce s PPP, SPC, Městským soudem Ostrava, PČR, MP, OPD, DD a specializovanými pracovišti např. Renarkon.


Program proti šikaně zde.

Školská rada

Členové školské rady

z řad pedagogických pracovníků:
Mgr. Dagmar Dittrichová
Mgr. Radmila Jeřábková


z řad zákonných zástupců nezletilých a zletilých dětí:

Daniela Musialková

Alexandra Rácová


z řad zástupců zřizovatele:
Bc. Marie Václavková
Ing. Aleš Grym 
  

Činnost školské rady § 168 (1) Školská rada a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách, e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Jednací řád k nahlédnutí zde

Roční plán práce

Rocni-plan-prace-2018-2019 
 
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Fb Tw Yt Ig

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00