Sociální pedagog

Sociální pedagožka – Bc. Milena Nováková

e- mail :milena216novakova@seznam.cz

Konzultační hodiny

Pondělí: 8.00 – 9.45

Úterý: 8.00 – 9.45

 Čtvrtek: 11.30 – 12.30

(Dále dle domluvy)

Pracuje s rodinami ohroženými sociálním vyloučením, chodí na návštěvy do rodin a snaží se o motivaci k podpoře ke vzdělávání dětí, k pravidelné docházce dětí do školy. Spolupracuje s institucemi sociální pomoci, neziskovými organizacemi, organizacemi volnočasových aktivit atp. Zjišťuje sociální klima ve třídách, vede programy primární prevence společně se školní psycholožkou. Metodicky vede školní asistentky a koordinuje jejich práci. Zajišťuje mediaci při konfliktech s rodiči.

Školní psycholog

Školní psycholožka – Mgr. Alžběta Al Seify

e- mail: Aelizabeth@seznam.cz

Konzultační hodiny

středa: 8.00 – 10.00

čtvrtek: 12.00 – 14.00

liché pátky: 8.00 – 14.00

Pracuje na diagnostice třídních kolektivů, řeší výchovné  problémy, které vedou ke školnímu neúspěchu. Spolupracuje s PPP, SPC a dalšími lékařskými zařízeními. Konzultuje s rodiči i učiteli možné přístupy, které by zlepšily potíže dětí. Konzultuje s dětmi jejich osobní a vztahové záležitosti, na základě jejich vlastní iniciativy nebo na doporučení učitelů. V jednotlivých třídách společně se sociální pedagožkou vede programy primární prevence.

Speciální pedagog

Speciální pedagožka – Mgr. Gabriela Morongová

e- mail : Gabriela.morongova@seznam.cz

Konzultační hodiny

Pondělí: 10.00 – 11.00

Čtvrtek: 7.45 – 10.00

Pracuje na podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu. Pracuje na vyhledávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče. Spolu s třídními učiteli pracuje na vytvoření individuálního plánu pedagogické podpory. Doporučuje návštěvy odborných pracovišť, např. logopedie, PPP, SPC. Metodicky vede pedagogy i školní a pedagogické asistenty ve prospěch žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vede předmět Speciálně pedagogické péče – reedukace.

Výchovný poradce

Výchovný poradce - Mgr. Lumír Orava 

email: lumir.orava@seznam.cz

Konzultační hodiny

Pondělí: 
8:00 – 8.45

14:00 - 15:00

https://www.zsnadrazni.eu/vychovny-poradce

Výchovný poradce poskytuje informace v oblasti:

Volba povolání
 
- vede poradenskou činnost pro rodiče a žáky 
- spolupracuje s třídními učiteli 
- spolupracuje s ÚP - info. střediskem pro volbu povolání 
- informuje o přijetí žáků na SŠ, o žácích, kteří nedokončili ZŠ, ... 
- informuje o středních školách 
- zodpovídá za odeslání přihlášek na střední školy 

V oblasti práce s žáky 
- pomáhá třídním učitelům řešit výchovné a výukové problémy 
- shromažďuje podklady pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření v PPP 
- spolupracuje s rodiči 

Specifické oblasti 
- ve spolupráci s třídními učiteli sleduje nadané a talentované žáky 
- sleduje projevy sociálně patologických jevů a navrhuje nápravná opatření 
- spolupracuje s dalšími složkami: PPP, Krizové centrum pro rodinu a děti, pediatři, Policie ČR, ... 

Metodik prevence

Metodik prevence - Mgr. Nina Ostružková

e- mail: ostruzkovan@zsnadrazni.eu 

Školní metodik prevence společně s výchovným poradcem řídí a koordinují činnost v oblasti prevence rizikového chování žáků ve škole i mimo školu, sledují podmínky a situaci ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně - patologických jevů a použítím vhodných forem a metod podporují včasné zachycení ohrožených děti. ŠMP vypracovává minimální preventivní program (MPP). 

 

Školní asistent

Školní asistentka -  Bc. Lada Močidlanová

Chodí na návštěvy do rodin z důvodů zajišťování pravidelné školní docházky. Ve škole vede doučování pro děti, které nezvládají výuku a pro cizince. Pomáhá vyučujícím při organizaci mimoškolních aktivit.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00